Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery

Potrebujete kalibrovaný teplomer?

Zákon č.142/2000 Z.z. o metrológiii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.431/2004 Z.z. v Čl. I. Tretia časť § 9 Metrologická kontrola v odstavci 5 :

Metrologickú kontrolu vykonáva ústav a vo vymedzenom rozsahu aj organizácia určená úradom (ďalej len „určená organizácia“) a podnikatelia alebo iné právnické osoby, ktoré boli rozhodnutím úradu autorizované podľa § 24 ( ďalej len „autorizovaná osoba“).

V odstavci 7 Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu 6a) a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom.

V odstavci 8 Kalibráciu vykonáva:

a)    ústav

b)    určená organizácia

c)    akreditované kalibračné laboratórium

d)    kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.

 

Naša spoločnosť spolupracuje s určenými organizáciami a zabezpečuje túto činnosť ako službu pre zákazníka.

Certifikát obsahuje:

a)    názov a adresu ústavu, ktorý certifikát vydal

b)    jednoznačnú identifikáciu certifikátu

c)    certifikované hodnoty a s príslušnými neistotami

d)    používateľa certifikátu

e)    dátum certifikácie